< Badania Środowiska Pracy. Politechnika Warszawska
Logo PW Logo ULBŚ Kliknij, aby pobrać zakres akredytacji AB 368 ze strony PCA
 Zakres akredytacji AB 368 na stronie PCA:
(plik PDF)


Główna

O nas

Oferta

Polityka Jakości

Metody badań

Kontakt

Polityka Jakości Laboratorium

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO/IEC 17025:2005 stawia sobie następujace cele strategiczne:
  dbając o jakość i wiarygodność badań wykonywanych przez Laboratorium tj. badań czynników chemicznych, czynników pyłowych, hałasu, drgań, oświetlenia i wentylacji występujacych w środowisku pracy oraz w środowisku wewnątrz budynków doprowadzenie systemu zarządzania Laboratorium do wysokiego poziomu stopnia kompetencji, zgodnego z wymaganiami norm międzynarodowych zarówno w obszarze zarządzania jak i w obszarze działań technicznych;
  poprzez uczestniczenie w krajowym systemie akredytacji, realizowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, działanie Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w sieci światowego systemu oceny zgodności, które nastąpi w wyniku podpisania przez PCA stosownych porozumień międzynarodowych;
  ciągłe doskonalenie kompetencji Laboratorium i aktywne reagowanie na zgłaszane przez Klientów potrzeby rozszerzenia zakresu akredytacji na nowe obszary badań.
Powyższe cele strategiczne Laboratorium bedzie realizowało poprzez:
  wykonywanie usług dla Klienta w sposób rzetelny, bezstronny, niezależny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną oraz z zapewnieniem ochrony poufnych informacji o Klientach i ochrony praw ich własności;
  mając świadomość, że poziom usług oraz zadowolenie naszych Klientów zależy od kompetencji pracowników Laboratorium, zapewnienie możliwości stałego podnoszenia ich kwalifikacji oraz stworzenie warunków do tego, aby pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy oraz żeby mieli motywację do utożsamiania się z Laboratorium;
  przeprowadzanie badań zgodnie z ustalonymi metodami gwarantujacymi rzetelność i wysoką jakość wyników badań, a także zgodnie z wymaganiami Klientów.
System zarządzania przyjęty w Laboratorium został określony i opisany w Księdze Jakości oraz w integralnie z nią związanych Procedurach Ogólnych Systemu Zarządzania. Wszelkie działania techniczne zostały określone i opisane w Procedurach Badawczych oraz w integralnie z nimi związanych Instrukcjach. Laboratorium bezwzglednie stosuje wszystkie zasady i ustalenia przyjętego systemu zarządzania.
Za realizację postanowień zawartych w niniejszej Księdze Jakości odpowiada Kierownik oraz Zastępca Kierownika Laboratorium.
Cały personel Laboratorium zna politykę, ma dostęp do dokumentów opisujących systemu zarządzania i w sposób świadomy realizuje wszystkie zawarte w nich postanowienia. Personel ma również możliwość współuczestniczenia w doskonaleniu istniejącego systemu. Wynagrodzenie personelu nie zależy bezpośrednio od liczby badań oraz w żaden sposób nie jest związane z ich wynikami.
Dziekan Wydzalu Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Kierownictwo Laboratorium deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana.