Logo PW Logo ULBŚ Kliknij, aby pobrać zakres akredytacji AB 368 ze strony PCA
 Zakres akredytacji AB 368 na stronie PCA:
     (plik PDF)


Główna

O nas

Oferta

Polityka Jakości

Metody badań

Kontakt

Oferta

Laboratorium wykonuje:

badania czynników szkodliwych występujących w powietrzu środowiska pracy oraz powietrzu pomieszczeń zamkniętych:

oznaczanie stężenia metali: chromu, miedzi, niklu, ołowiu, żelaza, cynku, kadmu, manganu, srebra, cyny, glinu, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu

oznaczanie stężenia tlenków azotu, formaldehydu, amoniaku, chlorowodoru, tlenków węgla, ozonu

oznaczanie stężenia frakcji wdychalnej oraz frakcji respirabilnej pyłów
oznaczanie stężenia liczbowego włókien respirabilnych i włókien azbestu

oznaczanie stężeń wybranych związków organicznych: acetonu, akrylanów, benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, benzyny do lakierów, butan-1-olu, butan-2-onu, chloroformu, cykloheksanonu, dekanu, 1,2-dichloroetanu, dichlorometanu, dodekanu, etanolu, eteru dietylowego, etylobenzenu, heksanu i jego izomerów, heptanu, izooktanu, alkoholu izopropylowego, izomerów ksylenu, nafty, nonanu, izomerów octanu butylu, octanu etylu, octanu winylu, oktanu, pentanu, izopentanu, pentan-1-olu, propanolu, propylobenzenu, styrenu, terpentyny, tetrachloroetenu, tetradekanu, tetrahydrofuranu, toluenu, tridekanu, trichloroetenu, izomerów trimetylobenzenu, undekanu

pomiary:

hałasu słyszalnego w środowisku pracy:
pomiary poziomu dźwięku A, maksymalnego poziomu dźwięku A, szczytowego poziomu dźwięku C oraz wyznaczanie ekspozycji dziennej, ekspozycji tygodniowej w środowisku pracy;

hałasu słyszalnego w pomieszczeniach w budynkach:
pomiary poziomu dźwięku A i maksymalnego poziomu dźwięku A;

hałasu w środowisku ogólnym - od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych:
pomiary poziomu dźwięku A oraz wyznaczanie równoważnego poziomu dźwięku A wyrażonego wskaźnikami LAeqD, LAeqN;

hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy:
poziomu ciśnienia akustycznego w oktawowych pasmach częstotliwości oraz wyznaczanie ekspozycji dziennej

oświetlenia:
pomiary oświetlenia podstawowego wnętrz światłem elektrycznym: natężenia oświetlenia, równomierności oświetlenia, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego w pomieszczeniach budynku

wentylacji:
pomiary prędkości strumienia powietrza, strumienia objętości powietrza i krotności wymian powietrza w zakresie wentylacji pomieszczeń

drgań mechanicznych:
pomiary drgań mechanicznych przenoszonych przez kończyny górne, drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na organizm człowieka. Wyrażane w skutecznych wartościach ważonych przyspieszenia drgań.

mikroklimatu:
pomiary mikroklimatu gorącego (WBGT), zimnego (twc, IREQmin) oraz umiarkowanego (PMV, PPD)

wydatku energetycznego:
pomiary wydatku energetycznego netto na stanowiskach pracy

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość rozszerzenia wyżej wymienionego zakresu badań.

Oprócz badań rutynowych, Laboratorium wykonuje ekspertyzy i opracowania dotyczące zagadnień lub sytuacji "nietypowych" związanych z dziedziną ochrony środowiska i ochrony zdrowia.