Logo PW Logo ULBŚ Kliknij, aby pobrać zakres akredytacji AB 368 ze strony PCA
 Zakres akredytacji AB 368 na stronie PCA:
(plik PDF)


Główna

O nas

Oferta

Polityka Jakości

Metody badań

Kontakt

Stosowane metody badań

METODA OZNACZANA SUBSTANCJA / CZYNNIK
Metoda bezpośredniego odczytu tlenek węgla, ditlenek węgla
tlenek azotu, ditlenek azotu


hałas słyszalny w środowisku pracy:
poziom dźwięku A,
maksymalny poziom dźwięku A,
szczytowy poziom dźwięku C,
wyznaczanie ekspozycji dziennej oraz ekspozycji tygodniowej
hałas słyszalny w pomieszczeniach i budynkach:
poziom dźwięku A i maksymalny poziom dźwięku A
hałas w środowisku ogólnym - pochodzący od instalacji,
urządzeń i zakładów przemysłowych:
poziom dźwięku A (wskaźniki LAeqD, LAeqN)
hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy:
równoważny i maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych dla częstotliwości środkowych pasm (w kHz):
10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40;
wyznaczanie ekspozycji dziennej oraz ekspozycji tygodniowej
drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne
suma wektorowa wartości skutecznych przyspieszeń drgań,
ważonych częstotliwościowo
drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka
równoważne wartości skuteczne przyspieszenia drgań,
ważone częstotliwościowo

oświetlenie podstawowe wnętrz światłem elektrycznym:
natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia,
oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne,

wydajność wentylacji,

mikroklimat:
- gorący,
- zimny,
- umiarkowany,

wydatek energetyczny netto
Absorpcyjna spektrometria atomowa chrom, miedź, nikiel, ołów, żelazo, cynk, kadm, mangan, srebro, cyna, glin, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu
Spektrofotometria tlenek azotu, ditlenek azotu, formaldehyd, amoniak, chlor, chlorowodór,
kwas fosforowy, ozon, kwas siarkowy
Mikroskopia optyczna włókna respirabilne,
włókna azbestu
Metoda filtracyjno - wagowa frakcja całkowita pyłu,
frakcja respirabilna pyłu
Chromatografia gazowa aceton, akrylany, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butan-1-ol, butan-2-on, chloroform, cykloheksanon, dekan, 1,2-dichloroetan, dichlorometan, dodekan, etanol, eter dietylowy, etylobenzen, heksan i jego izomery, heptan, izooktan, alkohol izopropylowy (propan-2-ol), izomery ksylenu, nafta, nonan, izomery octanu butylu, octan etylu, octan winylu, oktan, pentan, izopentan, pentan-1-ol, n-propanol, propylobenzen, styren, terpentyna, tetrachloroeten, tetradekan, tetrahydrofuran, toluen, tridekan, trichloroeten, izomery trimetylobenzenu, undekan